Учебные материалы


озділ 14. Авансовий платіжу розмірі повної вартості товару, що по­ставляєтьсяКарта сайта kabarviralindonesia.com

Акредитивна форма розрахункутакож вигідна експорте­ру. Ці вигоди полягають, по-перше, у гарантії оплати відвантаженого товару банком, що відкрив акредитив, а при підтвердженому акреди­тиві - також банком, який його підтвердив; по-друге, в отриманні платежу відразу ж після поставки товару та подання банкові доку­ментів, що засвідчують цю поставку.

Імпортер, у свою чергу, має гарантію, що платіж буде виконано на користь експортера тільки після подання тим товарних документів, що свідчать про відвантаження товару.

Відкриття та виконання документарних акредитивів реалізуєть­ся «Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акре­дитивів» (Публікація Міжнародної торгової палати № 400, 1983 p.).

Акредитив, який використовується під час розрахунків зі зо­внішньоторгових угод, незалежно від того, як він названий і позначе­ний (документарний акредитив, акредитив, акредитивний лист і т.д.), являє собою одностороннє, умовне, грошове зобов'язання банку, видане ним за дорученням клієнта-наказодавця акредитиву (імпорте­ра) на користь його контрагента за контрактом - бенефіціара (екс­портера). Банк, що відкрив акредитив (банк-емітент), повинен або акцептувати тратти бенефіціара й вчасно оплатити їх, або уповнова­жити інший банк провести такі платежі, акцепт чи негоціацію тратт бенефіціара за умови подання бенефіціаром документів, передбачених у акредитиві, і при виконанні інших умов акредитиву (рис.4).

Інакше кажучи, імпортер доручає своєму банкові виплатити гроші за куплений товар тільки за поданням експортером комплекту товаророзпорядчих документів, які підтверджують, що товар дійсно відвантажений відповідно до контракту.

Акредитив може бути призначений лише для розрахунків ' одним постачальником. Термін дії та порядок розрахунків за акреди­тивом встановлюється у контракті між платником і постачальниці^, в якому слід вказати:

• найменування банку-емітента;

• вид акредитиву та спосіб його виконання;

6. Зарахування на роз­рахунковий рахунок з акредитиву

Рис 4. Реалізація акредитивної форми розрахунків

• повний перелік і точну характеристику документів, поданих поста­ чальником для отримання коштів за акредитивом;

•строки подання документів після відвантаження товарів, вимоги до їх оформлення;

• інші необхідні документи й умови.

Акредитиви можуть бути покриті (депоновані) та непокриті (гарантовані), відзивні та безвідзивні.

Покриті (депоновані) - акредитиви, при відкритті яких банк-емітент перераховує власні кошти платника чи поставлений йому кредит у розпорядження банку-постачальника (використовуючий банк) на весь термін дії зобов'язань.

Під час встановлення між банками кореспондентських відносин непокритий (гарантований) акредитив може відкриватися у вико­нуючому банку шляхом надання йому права списувати всю суму акредитиву з відкритого у ньому рахунку банку-емітента.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная